Pennie™ và kế hoạch giải cứu Mỹ

Kiểm tra máy tính tiết kiệm dưới đây để tìm hiểu xem bạn có thể đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu vì sự vượt qua của Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ.

Lưu ý rằng máy tính tiết kiệm không tính trợ cấp thất nghiệp. Không đổ mồ hôi, bạn sẽ thấy nó trong hệ thống Pennie.

Nét hình màu tím
Gia đình đeo khẩu trang nhìn vào camera
Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ được thông qua gần đây bao gồm các bản cập nhật dẫn đến tiết kiệm bổ sung đáng kể cho người dân Pennsylvania mua bảo hiểm y tế thị trường và những người đã đăng ký thông qua Pennie.  Có câu hỏi không?  Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!