पेनी™ & gt: अमेरिकन रिस्क्यु प्लान

अमेरिकन रेस्क्यु प्लान पास भएको कारण ले कति बचत गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन तलको बचत क्याल्कुलेटर हेर्नुहोस्।

ध्यान दिनुहोस्, बचत क्याल्कुलेटरले बेरोजगारी लाभको लेखाजोखा गर्दैन। पसिना छैन, पेनी सिस्टममा देख्नुहुन्छ ।

बैजनी आकार स्ट्रोक
क्यामेरा हेर्दै मास्क लगाएको परिवार
हालै पारित अमेरिकन रिस्क्यु प्लानमा बजार स्वास्थ्य कवरेजको लागि पेन्सिलभेनियाका मानिसहरूले किनमेल गर्न र पेनीमार्फत भर्ना भइसकेकाहरूको लागि थप बचत गर्ने अद्यावधिकहरू समावेश छन्।  के प्रश् नहरू छन् ?  हामी यहाँ मदत गर्न आएका हौं!