د پیښو تقویم

دوه ښځې کاغذونو ته په خندا ګوری

راتلونکې پیښې

*پیښې د بدلون لپاره دی – مهربانی وکړئ د پیښې ورځ تایید کړئ*

 

د ولسوالی په واسطه پلټنه :

 

هیڅ پېښه ونه موندل شوه !