1. د پېښې تقویم

د پنی پیښو تقویم

زمونږ راتلونکی پیښې وګورئ چیرته چې پینی ایسایسر تاسو سره د مالی مرستو او روغتیایی پوښښ لپاره غوښتنلیک کولی شی.

دوه ښځې کاغذونو ته په خندا ګوری

 

هیڅ پېښه ونه موندل شوه !
بار نور